Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Najczęściej wymienianym powodem zawieszenia działalności gospodarczej jest sezonowość przychodów, ale często również niezadowalająca sytuacja finansowa firmy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ją zawiesić, zgodnie z Prawem Przedsiębiorców wprowadzonym 30 kwietnia 2018 roku , na czas określony lub nieokreślony (firmy zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie do 24 m-cy).

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Nie ma możliwości przedłużenia okresu zawieszenia. Aby zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności. Najbardziej popularnym sposobem jest złożenie wniosku on-line poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie www.ceidg.gov.pl.

Można również złożyć wniosek bez logowania się do sytemu i podpisu (tzw. procedura anonimowa), ale wówczas konieczna jest wizyta w urzędzie gminy lub miasta, w trakcie której urzędnik odnajduje wniosek po kodzie, drukuje go i przedkłada przedsiębiorcy do podpisu. Dniem złożenia wniosku w tym przypadku,  jest dzień złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Istnienie też możliwość zaniesienia wypełnionego i podpisanego wniosku do urzędu gminy lub miasta. Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć zarówno przed, w dniu i po planowanej dacie zawieszenia. Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. ZUS po otrzymaniu informacji, zawiadamia pisemnie płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach (ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA).

W przypadku, gdy zawieszenie działalności trwa od 1 dnia miesiąca przez co najmniej 30 dni (oprócz lutego), przedsiębiorca jest zwolniony w danym miesiącu z całej składki ZUS (społeczne i zdrowotne). Jeżeli zawieszenie działalności trwa co najmniej 30 dni, ale zaczyna się i kończy w trakcie miesiąca, to składka na ubezpieczenie społeczne będzie liczona proporcjonalnie za dni, w których działalność jest aktywa,  natomiast składkę zdrowotną  płaci się w całej wysokości. Jeżeli zawieszenie działalności trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić pełną składkę ZUS.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast m.in :

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
  • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawaosiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Comments are closed.