Zanim założysz firmę - decyzje przed startem

Zanim założysz firmę – decyzje przed startem

Przed założeniem firmy trzeba podjąć kilka decyzji. Podpowiadamy krok po kroku, jakie decyzje trzeba podjąć przed przystąpieniem do otwarcia firmy i co będzie potrzebne do jej rejestracji.

Przedmiot działalności firmy – PKD

Jaka działalność gospodarcza ma być prowadzona? Przy rejestracji firmy trzeba określić zakres działalności oraz wskazać przeważający rodzaj działalności gospodarczej. Służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Wyszukiwarka kodów PKD (biznes.gov.pl)
Tabela kodów PKD (GUS)

Warto rozważyć również wpisanie pobocznych rodzajów działalności i różnych usług pokrewnych, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia firmy. profil działalności można oczywiście zmienić  w trakcie prowadzenia firmy.

Forma prawna

Działalność gospodarczą można prowadzić w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej
  • spółki cywilnej

w tych przypadkach należy dokonać wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

lub w formie:

  • spółki prawa handlowego

wówczas firmę należy zarejestrować w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Nazwa firmy

W przypadku wpisu do CEIDG w nazwie firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej znajdzie się imię i nazwisko założyciela i opcjonalnie nazwa firmy. Osoba fizyczna może dokonać tylko jednego wpisu do CEIDG.
Nazwa spółki cywilnej musi zawierać co najmniej nazwiska wszystkich wspólników i opcjonalnie nazwę firmy.

We wpisie do CEIDG można podać nazwę skróconą firmy.

Rejestracja w KRS wymaga określenia firmy w inny sposób i zależy od przyszłej formy prawnej spółki. Po nazwie firmy spółki kapitałowej z reguły podaje się jej formę prawną.

Spółka jawna – w nazwie musi się znaleźć nazwisko przynajmniej jednego wspólnika

Spółka partnerska – w nazwie musi się pojawić nazwisko co najmniej jednego wspólnika z dopiskiem „i partner” albo „i partnerzy”

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna – w nazwie musi być wpisane nazwisko komplementariusza, a jeśli komplementariuszem jest spółka trzeba wpisać jej pełna nazwę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna – ich nazwy nie muszą zawierać nazwisk ani nazw udziałowców, można nadać dowolną nazwę.

Siedziba działalności

Adres siedziby firmy jest wymagany już na samym początku przy rejestracji działalności. Można wskazać adres zamieszkania, adres wynajętego biura lub innego lokalu, w którym ma być prowadzona działalność lub adres wynajęty (biura wirtualnego). Wybór adresu siedziby firmy wiąże się z przyporządkowaniem do odpowiedniego urzędu skarbowego, w którym będzie rozliczany podatek dochodowy.  Adres rejestrowy będzie używany na fakturach, rachunkach i w korespondencji urzędowej.
Oprócz głównego miejsca prowadzenia działalności można wskazać miejsca dodatkowe.

Rachunek bankowy

Każda firma musi mieć rachunek bankowy. Konto w banku jest niezbędne do rozliczeń z kontrahentami, zapłaty podatków oraz składek ZUS.
Jako przedsiębiorca zatrudniający pracowników będziesz także w ich imieniu opłacać ZUS i podatki. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG można używać prywatnego rachunku bankowego, pod warunkiem, że jest się jego jedynym posiadaczem (nie może to być np. wspólny rachunek małżeński).

Wybór formy opodatkowania

W zależności od formy prawnej firma podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT lub CIT.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG – PIT, spółki, fundacje, spółdzielnie wpisane do KRS – CIT.
Informacja o formie opodatkowania podaje się przy rejestracji i nie można jej zmienić w dowolnym momencie.

Comments are closed.