Mały podatnik. Sprawdź, czy nim jesteś i co dzięki temu możesz zyskać

Mały podatnik. Sprawdź, czy nim jesteś i co dzięki temu możesz zyskać

Małe firmy to fundament polskiej przedsiębiorczości. Odpowiadają za ok. połowę PKB i są bardzo ważnym elementem gospodarki. Większość tych podmiotów to tzw. mali podatnicy VAT, PIT i CIT. Posiadanie takiego statusu daje pewne przywileje, które powinny ułatwiać im funkcjonowanie i rynkowe konkurowanie z potężniejszymi graczami. Warto korzystać z możliwości, jakie przewidziano dla małych podatników. Najpierw jednak należy sprawdzić, kto zalicza się do tej kategorii.

W Polsce funkcjonuje kilka milionów przedsiębiorstw, prowadzonych jako jednoosobowe działalności gospodarcze, małe firmy czy spółki prawa handlowego. Spora część z nich spełnia warunki, by być uznanym za małego podatnika.

Kim jest mały podatnik

Odpowiedź na pytanie, kim jest mały podatnik, znajdziemy w aktach prawnych. Konkretne definicje zawarte zostały w ustawie o PIT, ustawie o CIT i ustawie o VAT.

W odniesieniu do podatków dochodowych, małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro wyrażonej w złotówkach. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie euro z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podobne regulacje zawiera ustawa o VAT. Tam jednak inaczej definiowani są mali podatnicy, którzy m.in. prowadzą działalność maklerską czy zarządzają funduszami inwestycyjnymi.

Tak więc prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu, są małymi podatnikami w przypadku, gdy kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym złotówkowej równowartości 45 tys. euro.

Pozostali są małymi podatnikami, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.

W przypadku VAT również obowiązuje przelicznik według średniego kursu NBP z pierwszego roboczego dnia października poprzedniego roku podatkowego.

Jakie przywileje ma mały podatnik

Pod względem podatku dochodowego mały podatnik może wpłacać zaliczki kwartalne. Dodatkowa korzyść to tzw. jednorazowa amortyzacja. Chodzi o możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, do równowartości 50 tys. euro. Niewykorzystany limit nie przechodzi na kolejny rok. Warto też pamiętać, że do limitu jednorazowej amortyzacji nie wlicza się jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości poniżej 10 tys. zł.

Spora korzyść z posiadania statusu małego podatnika płynie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o zastosowanie stawki 9 % CIT. I tak np. spółki z o. o., których przychody ze sprzedaży w minionym roku nie przekroczyły 2 mln euro brutto, a przychody inne niż z zysków kapitałowych osiągane w bieżącym roku nie przekroczą 2 mln euro netto mogą cieszyć niższymi obciążeniami podatkowymi.

Mały podatnik może również rozliczać VAT metodą kasową. Tak więc obowiązek podatkowy powstanie u niego z dniem otrzymania całości lub części zapłaty za dostarczone towary albo usługi na rzecz innego podatnika VAT. Jeżeli odbiorcą jest podmioty nie będący „vatowcem”, obowiązek ten można wydłużyć nawet do 180 dni od otrzymania zapłaty.

Mały podatnik 2024

Znając warunki, jakie należy spełnić by być małym podatnikiem, warto na koniec dowiedzieć się, jaki konkretnie przychód uprawnia do tego statusu w 2024 r. Średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października 2023 r ustalony przez NBP wyniósł 4,6091 zł/euro, co odpowiada 9 mln 218 tys. zł. I właśnie taka kwota przychodu w 2023 r. czyni w roku bieżący małym podatnikiem. Niestety żeby prawidłowo określić status małego podatnika to pod uwagę trzeba brać jeszcze średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia stycznia 2024 r ustalony przez NBP. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Treść żródłowa z googla

W 2024 r. mały podatnik skorzysta z 9 proc. stawki CIT, jeśli:
– jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.
– bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – według kursu na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r

Działalność gospodarcza to nie tylko wyzwania biznesowe, ale również stawianie czoła zawiłościom fiskalnym. Żeby sobie z nimi dobrze poradzić, warto współpracować z najlepszymi. Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia księgowego czy doradztwa w zakresie rachunkowości, nie mogłeś lepiej trafić. Sprawdź, co oferuje Group Euro Service: https://www.groupeuroservice.pl/

Comments are closed.