Ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne, działające poza sektorem finansowym, mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym (do 31 marca), a następnie wysłać korzystając z systemu eKRS (dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS) lub przekazać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wykorzystaniem ePUAP lub informatycznych nośników danych (dotyczy podmiotów nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS).

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji e-Sprawozdania Finansowe to jedno z działań MF, które ma na celu wsparcie podmiotów w wypełnianiu ich obowiązków sprawozdawczych. Dotychczas aplikacja umożliwiała tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez przedsiębiorców – podatników PIT.

Od 13 marca 2019 r. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe pozwala również na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego przez inne jednostki, w szczególności osoby prawne. Ułatwienie jest dedykowane podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS, jednak nie ma ograniczeń w użyciu aplikacji przez jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sprawozdania należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Aby wysłać sprawozdanie przygotowane w aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, należy wygenerowany i podpisany plik w formacie .xml pobrać na swój komputer i wysłać korzystając z udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu eKRS. Podmioty te nie są już zobowiązane do dodatkowego przekazywania sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w dowolnej elektronicznej formie (.pdf, .doc, .jpg lub za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe w formie .xml), następnie podpisać je bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego z wykorzystaniem e-PUAP lub na nośniku danych.

Aktualnie MF pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych. Jednym z nich ma być projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych i niepełniących funkcji płatnika dla osób fizycznych. Zgodnie z projektem planuje się wydłużenie terminu do złożenia CIT-8 dla takich podatników do 31 października 2019 r

Źródło: www.gov.pl; stan na dzień: 19 marca 2019r.

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT to elektroniczna, bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru oraz zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Wyszukiwarka Wykazu podatników VAT.

Co zawiera wykaz podatników VAT

Wykaz zawiera w szczególności:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • status podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny albo podatnik VAT zwolniony, w tym podmiotu, który został ponownie zarejestrowany,
 • status podmiotu, który nie został zarejestrowany albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
 • numer REGON, o ile został nadany,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu, który nie jest osobą fizyczną,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej,
 • imiona i nazwiska osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub numery PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub numer PESEL – dotyczy wyłącznie podmiotu, który został wykreślony albo nie został zarejestrowany,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – w przypadku podatników VAT, którzy są zarejestrowani lub przywróceni do rejestru jako podatnicy VAT.

Numer rachunku bankowego ujęty w wykazie

Wykaz obejmuje:

 • numery rachunków bankowych przedsiębiorców w rozumieniu Prawa bankowego, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat, lub
 • imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

W przypadku rachunków bankowych są to wyłącznie rachunki rozliczeniowe otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. rachunki bankowe przeznaczone dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami. W wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR).

Transakcje powyżej 15 tys. zł

Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł płatności należy przelewać na rachunek bankowy. Od stycznia 2020 r. płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a przedsiębiorca nie ponosi ewentualnych konsekwencji finansowych.  

Konsekwencje finansowe w przypadku transakcji powyżej 15 tys. zł

Jeśli przedsiębiorca zleci płatność na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT, to:

 • nie zaliczy tego wydatku  do kosztów uzyskania przychodów lub będziesz zobowiązany do zmniejszenia kosztów (lub zwiększenia swoich przychodów w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów), w przypadku gdy przed zleceniem przelania płatności zaliczono już koszt, który wynika z tej transakcji, do swoich kosztów uzyskania przychodów, w tej części w jakiej:
 • płatność nie została przelana na rachunek płatniczy (np. zapłaciłeś gotówką kwotę powyżej 15 tys. zł) lub
 • płatność została przelana na inny rachunek niż zawarty (na dzień zlecenia przelewu) w wykazie
 • nabywca będzie solidarnie odpowiadał  ze sprzedawcą, który jest czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe w tej części VAT, która przypada na płatność za transakcję, potwierdzoną fakturą dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecania przelewu na wykazie podatników VAT.

Ważne!

Istotne będzie, czy rachunek znajdował się w wykazie w dniu zlecenia przelewu. Decyduje przy tym dzień zlecenia przelewu, a nie obciążenia rachunku nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy.


Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1018)
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn zm.)
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn zm.)
 • Ustawa z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn zm.)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn zm.)
Stawki VAT od 1 lipca 2020

Stawki VAT od 1 lipca 2020

Najważniejsze zmiany w matrycy VAT

Nowa matryca stawek VAT zmienia sposób identyfikacji towarów i usług dla potrzeb VAT. Powoli następuje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008).

Wymaga się zatem od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w zakresie ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, a także zaktualizowania danych magazynowych oraz parametrów w systemach księgowych. 

Towary wg nowej matrycy VAT

Do towarów nie będą miały zastosowania symbole przedstawione w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Zastąpią je symbole tzw. Nomenklatury Scalonej (CN). Od 1 lipca 2020 r., aby ustalić prawidłową do zastosowania stawkę VAT, należy stosować symbole CN oraz PKOB (Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

Usługi wg nowej matrycy VAT

W miejsce symboli PKWiU z 2008 r., w przypadku usług, będą stosowane symbole PKWiU z 2015 roku.

Aktualizacja CN

Komisja Europejska publikuje corocznie rozporządzenie wykonawcze z nową wersją Nomenklatury Scalonej. W 2020 roku obowiązuje Nomenklatura Scalona wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. (zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady – EWG – nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej).

 Obniżone stawki 8% i 5% przeniesiono do ustawy

1 lipca 2020 r. zmienia się rozporządzenie w sprawie stosowania obniżonych stawek VAT. Skutkiem ostatniej nowelizacji ustawy o VAT i zmian w załącznikach nr 3 i 10 do niej jest uchylenie przepisów rozdziału 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2020 poz. 527, 715 i 736). Zmiany w rozporządzeniu mają jedynie charakter dostosowawczy, nie powodując likwidacji obniżonych stawek. Tabele z wykazem towarów i usług opodatkowanych wg preferencyjnych stawek VAT w wysokości 5% i 8% zostały przeniesione z rozporządzenia do znowelizowanej ustawy o VAT. W rozporządzeniu pozostają przepisy do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, które nadal od 1 lipca 2020 będą obowiązywały.

Celem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT jest doprowadzenie do objęcia taką samą stawką całych grup towarowych – działów CN (z nielicznymi wyjątkami). Zmiany stawek na niektóre towary (podwyższenie lub obniżenie stawki) są nieuniknionym efektem wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, wynikającym z innej budowy i systematyki CN i PKWiU.

Prawidłowa stawka VAT od 1 lipca 2020 roku – jak ustalić stawkę VAT?

 1. Zidentyfikuj dotychczasową stawkę VAT

A.

Przekoduj numer PKWiU 2008 na CN (w przypadku towarów) lub PKWiU 2015 (w przypadku usług) za pomocą kluczy powiązań opublikowanych przez GUS.

Klucze powiązań pomiędzy CN a PKWiU 2015 oraz PKWiU 2015 a PKWiU 2008 znajdziesz klikając w ten linkhttps://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

B.

W przypadku braku starego numeru PKWiU 2008, określ numer CN lub PKWiU 2015, korzystając z opisu klasyfikacji, opublikowanego przez GUS.

Opis klasyfikacji PKWiU 2015 i podstawę prawną wraz z klasyfikacją CN znajdziesz tutajhttps://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 1. Ustal nową stawkę VAT

W przypadku niektórych towarów/usług ustawodawca przewidział obniżoną stawkę 0% lub zwolnienie z VAT. Sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z obniżonej stawki VAT lub zwolnienia z VAT. Następnie zweryfikuj przepisy ustawy o VAT oraz katalog towarów i usług ujętych w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy – czy w odniesieniu do towaru/usługi o odnalezionym symbolu ustawodawca dopuszcza zastosowanie obniżonej stawki VAT (5% lub 8%).

Jeśli sprzedawany przez Ciebie towar, bądź usługa, nie zostanie zakwalifikowany do katalogu towarów i usług podlegających obniżonym stawkom VAT lub zwolnieniu z VATzastosuj stawkę podstawową w wysokości 23%.

 1. Gdy masz problemy z ustaleniem właściwej stawki VAT…
 • wystąp do Szefa KIS o uzyskanie indywidualnej wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 • wykorzystaj już wydane WIS-y, korzystając z wyszukiwarki (wydane WIS chronią jedynie pod warunkiem, że dotyczą tego samego rodzaju produktów).

Informację jak wystąpić o interpretację znaleźć można na stronie KIS: https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

Wiążące informacje stawkowe – wyszukiwarka: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka


Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej informacji również na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Czym jest audyt podatkowy

Czym jest audyt podatkowy

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w Polsce jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych. Prawidłowe i rzetelne rozliczenia podatków to kwestia kluczowa dla dobrego bytu każdego podmiotu. Czy zatem zatrudnienie księgowej lub biura rachunkowego niesie niepewność, że rozliczenia były lub są dokonywane w sposób nieprawidłowy czy też mniej korzystny dla przedsiębiorcy? Niekoniecznie.

Jednak przeprowadzenie audytu przez zewnętrzny podmiot to kompleksowa kontrola wszystkich dokumentów księgowych wytworzonych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zamawiający audyt ma potwierdzenie, że sprawy księgowe i podatkowe są prowadzone prawidłowo i korzystnie dla jego firmy. Poza tym, że sam audyt jest sprawdzeniem, czy podmiot gospodarczy nie łamie prawa, ważne jest też i to, że dzięki niemu można wyeliminować działania narażające na dodatkowe (zbędne) koszty.

Audyt podatkowy to również narzędzie umożliwiające opracowanie mapy zagrożeń podatkowych oraz ryzyk dotyczących zobowiązań podatkowych w okresie długo- i krótkoterminowym. Audyt to jeden z elementów nowoczesnego i rzeczywiście skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Audyt podatkowy jest skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, dającym  realne i zgodne z prawem możliwości poprawienia wyniku finansowego.

Audyt podatkowy najczęściej przeprowadza się raz do roku i polega on na szczegółowej analizie dokumentacji finansowej, w tym przede wszystkim umów handlowych, faktur i ksiąg podatkowych. Zakres badanej dokumentacji zależy przede wszystkim od tego, jakie konkretnie obszary prowadzonej działalności stanowią główne źródła ryzyka podatkowego.

Audytu dokonuje się najczęściej w obszarze podatku od towarów i usług, ale także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Rezultatem przeprowadzonego audytu podatkowego jest dokument audytu, w którym zawarte są m.in. informacje:

 • analiza nieprawidłowości
 • kwestie rodzące ryzyka podatkowe
 • rekomendacje prawidłowych rozwiązań oraz działań umożliwiających ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych
 • ocena kwalifikacji podatkowych

Tym samym, przedsiębiorca otrzymuje propozycje rozwiązań wykrytych problemów oraz praktyczne zalecenia, które pozwolą uniknąć przyszłych nieprawidłowości.

Więcej informacji

WIS - wiążąca informacja stawkowa

WIS – wiążąca informacja stawkowa

Co to jest WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, jest nową instytucją, która ułatwia podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewnia im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Jest to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

Co określa WIS?

WIS, czyli wiążąca informacja stawkowa, zawiera opis towaru albo usługi, ich zidentyfikowanie według odpowiedniej klasyfikacji oraz właściwą stawkę podatku VAT.

WIS określa klasyfikację towaru według: CN (odpowiedni dział, pozycja, podpozycja lub kod CN) albo według PKOB (sekcja, dział, grupa lub klasa), albo według PKWiU (dział, grupa, klasa, kategoria, podkategoria lub pozycja), niezbędną do określenia stawki VAT.

Poziom szczegółowości klasyfikacji będzie zatem uzależniony od tego, jak szczegółowym symbolem posługuje się ustawa o VAT. Jeśli na przykład ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie określała taki właśnie dział CN dla towaru.

Kto może wystąpić o wydanie WIS?

WIS jest wydawana na wniosek:

 • podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • innego podmiotu niż wyżej wymieniony, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, które są objęte WIS,
 • zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wyszukiwarka WIS jest dostępna pod adresem: https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.

Wzór wniosku o wydanie WIS określony rozporządzeniem jest dostępny poniżej bądź do wypełnienia online pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Zanim założysz firmę - decyzje przed startem

Zanim założysz firmę – decyzje przed startem

Przed założeniem firmy trzeba podjąć kilka decyzji. Podpowiadamy krok po kroku, jakie decyzje trzeba podjąć przed przystąpieniem do otwarcia firmy i co będzie potrzebne do jej rejestracji.

Przedmiot działalności firmy – PKD

Jaka działalność gospodarcza ma być prowadzona? Przy rejestracji firmy trzeba określić zakres działalności oraz wskazać przeważający rodzaj działalności gospodarczej. Służą do tego kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Wyszukiwarka kodów PKD (biznes.gov.pl)
Tabela kodów PKD (GUS)

Warto rozważyć również wpisanie pobocznych rodzajów działalności i różnych usług pokrewnych, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia firmy. profil działalności można oczywiście zmienić  w trakcie prowadzenia firmy.

Forma prawna

Działalność gospodarczą można prowadzić w formie:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki cywilnej

w tych przypadkach należy dokonać wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

lub w formie:

 • spółki prawa handlowego

wówczas firmę należy zarejestrować w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).

Nazwa firmy

W przypadku wpisu do CEIDG w nazwie firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej znajdzie się imię i nazwisko założyciela i opcjonalnie nazwa firmy. Osoba fizyczna może dokonać tylko jednego wpisu do CEIDG.
Nazwa spółki cywilnej musi zawierać co najmniej nazwiska wszystkich wspólników i opcjonalnie nazwę firmy.

We wpisie do CEIDG można podać nazwę skróconą firmy.

Rejestracja w KRS wymaga określenia firmy w inny sposób i zależy od przyszłej formy prawnej spółki. Po nazwie firmy spółki kapitałowej z reguły podaje się jej formę prawną.

Spółka jawna – w nazwie musi się znaleźć nazwisko przynajmniej jednego wspólnika

Spółka partnerska – w nazwie musi się pojawić nazwisko co najmniej jednego wspólnika z dopiskiem „i partner” albo „i partnerzy”

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna – w nazwie musi być wpisane nazwisko komplementariusza, a jeśli komplementariuszem jest spółka trzeba wpisać jej pełna nazwę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna – ich nazwy nie muszą zawierać nazwisk ani nazw udziałowców, można nadać dowolną nazwę.

Siedziba działalności

Adres siedziby firmy jest wymagany już na samym początku przy rejestracji działalności. Można wskazać adres zamieszkania, adres wynajętego biura lub innego lokalu, w którym ma być prowadzona działalność lub adres wynajęty (biura wirtualnego). Wybór adresu siedziby firmy wiąże się z przyporządkowaniem do odpowiedniego urzędu skarbowego, w którym będzie rozliczany podatek dochodowy.  Adres rejestrowy będzie używany na fakturach, rachunkach i w korespondencji urzędowej.
Oprócz głównego miejsca prowadzenia działalności można wskazać miejsca dodatkowe.

Rachunek bankowy

Każda firma musi mieć rachunek bankowy. Konto w banku jest niezbędne do rozliczeń z kontrahentami, zapłaty podatków oraz składek ZUS.
Jako przedsiębiorca zatrudniający pracowników będziesz także w ich imieniu opłacać ZUS i podatki. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG można używać prywatnego rachunku bankowego, pod warunkiem, że jest się jego jedynym posiadaczem (nie może to być np. wspólny rachunek małżeński).

Wybór formy opodatkowania

W zależności od formy prawnej firma podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT lub CIT.
Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG – PIT, spółki, fundacje, spółdzielnie wpisane do KRS – CIT.
Informacja o formie opodatkowania podaje się przy rejestracji i nie można jej zmienić w dowolnym momencie.

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Najczęściej wymienianym powodem zawieszenia działalności gospodarczej jest sezonowość przychodów, ale często również niezadowalająca sytuacja finansowa firmy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ją zawiesić, zgodnie z Prawem Przedsiębiorców wprowadzonym 30 kwietnia 2018 roku , na czas określony lub nieokreślony (firmy zarejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie do 24 m-cy).

Zawiesić działalność gospodarczą może przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Nie ma możliwości przedłużenia okresu zawieszenia. Aby zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności. Najbardziej popularnym sposobem jest złożenie wniosku on-line poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie www.ceidg.gov.pl.

Można również złożyć wniosek bez logowania się do sytemu i podpisu (tzw. procedura anonimowa), ale wówczas konieczna jest wizyta w urzędzie gminy lub miasta, w trakcie której urzędnik odnajduje wniosek po kodzie, drukuje go i przedkłada przedsiębiorcy do podpisu. Dniem złożenia wniosku w tym przypadku,  jest dzień złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Istnienie też możliwość zaniesienia wypełnionego i podpisanego wniosku do urzędu gminy lub miasta. Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć zarówno przed, w dniu i po planowanej dacie zawieszenia. Wniosek CEIDG-1 jest automatycznie przesyłany do ZUS, US oraz GUS. ZUS po otrzymaniu informacji, zawiadamia pisemnie płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach (ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA).

W przypadku, gdy zawieszenie działalności trwa od 1 dnia miesiąca przez co najmniej 30 dni (oprócz lutego), przedsiębiorca jest zwolniony w danym miesiącu z całej składki ZUS (społeczne i zdrowotne). Jeżeli zawieszenie działalności trwa co najmniej 30 dni, ale zaczyna się i kończy w trakcie miesiąca, to składka na ubezpieczenie społeczne będzie liczona proporcjonalnie za dni, w których działalność jest aktywa,  natomiast składkę zdrowotną  płaci się w całej wysokości. Jeżeli zawieszenie działalności trwa krócej niż 30 dni, należy opłacić pełną składkę ZUS.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast m.in :

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów
 • przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawaosiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Centralny Rejestr Faktur

Centralny Rejestr Faktur

Do ustawy o podatku VAT wprowadzony został nowy rozdział, który reguluje funkcjonowanie Centralnego Rejestru Faktur – wynika z przygotowanego w Ministerstwie Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy mają wejść w życie w lipcu 2019 r.

Pomysł na stworzenie centralnego rejestru faktur został zarekomendowany już przez Komisję Europejską w 2010 r. w „Zielonej Księdze VAT” jako rozwiązanie, które powinno zostać wprowadzone w całej Unii Europejskiej. W Polsce Centralny Rejestr Faktur zostanie wprowadzony 1 lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności postanowiono postawić na rozwój funkcjonalności jednolitych plików kontrolnych (JPK), następnie ruszyły prace nad modelem podzielonej płatności w VAT (split payment) i STIR, czyli mechanizmem pozwalającym sprawdzać rachunki bankowe podatników a obecnie postanowiono wdrożyć CRF.

„Projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru Faktur (CRF). Podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania pustych faktur i wyłudzeń karuzelowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, CRF będzie systemem teleinformatycznym, które posłuży do odbierania, gromadzenia, analizy i kontroli danych, a także weryfikacji danych przez Krajową Administrację Skarbową. Rejestr prowadzić ma szef KAS, który zostanie jednocześnie administratorem zawartych w rejestrze danych osobowych i będzie odpowiedzialny za archiwizację danych.

Dane z CRF będą udostępniane resortowi finansów, izbom administracji skarbowej, urzędom skarbowym oraz urzędom celno-skarbowym. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2018 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stan na dzień: 4.04.2019r., na podstawie komunikatu Ministerstwa Finansów

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Rejestr podatników VAT i nie tylko

Rejestr podatników VAT i nie tylko

Aby przeciwdziałać karuzelom VAT-owskim, powstanie jawny, bezpłatny rejestr podatników VAT.

Podatek od towarów i usług przyniósł Skarbowi Państwa w 2018 r. dochody w wysokości 175 mld zł. W 2019 roku rząd planuje uzyskać z tego tytułu aż 180 mld zł. Rząd dotychczas zaostrzył kary za przestępstwa podatkowe i wprowadził Jednolity Plik Kontrolny. Następnym etapem ma być jedna baza podatników VAT.

Zmiany aktualnie uzgadniane w procesie legislacyjnym mają wzmocnić konkurencję wśród przedsiębiorców oraz uszczelnić system podatkowy. Rejestr ma także wskazywać nieuczciwych kontrahentów, minimalizując w ten sposób ryzyko nieświadomego udziału uczciwych podatników w „oszukańczym procederze zmierzającym do wyłudzenia VAT”.

Aby nie dać się wkręcić w karuzelę VAT-owską, od 1 września 2019r. podatnik bezpłatnie sprawdzi dane kontrahenta, które mają być dostępne na stronie internetowej resortu finansów lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W rejestrze będą podane m.in. takie dane jak: firma, imię i nazwisko, numer REGON czy PESEL, numer w KRS oraz numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Zmianą będzie również możliwość uwolnienia się od wprowadzanych w podatkach dochodowych sankcji w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zapłaty na rachunek, którego nie ma w wykazie.

Wykaz będzie zawierał bowiem informacje o numerach rachunków. To oznacza zmiany w przypadku rozszerzenia danych nieobjętych tajemnicą skarbową o numery rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Mechanizm podzielonej płatności – istotne zmiany od 1 listopada 2019r.

Mechanizm podzielonej płatności – istotne zmiany od 1 listopada 2019r.

Od 1 listopada 2019r. szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy, jest zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

Najważniejsze zmiany wprowadzone na podstawie  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) to m.in.: 

 • Obowiązkowy split payment wyłącznie dla transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (brutto).
 • Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte wybrane towary oraz usługi.
 • Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane są do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.
 • Na fakturach jest obowiązek umieszczenia informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
 • Możliwe są zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu).
 • Środki z konta VAT można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych (PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.
 • Nowe przepisy dotyczą również przedsiębiorców ustawowo zwolnionych z VAT.
 • Od 1 listopada 2019 roku następuje całkowita likwidacja odwrotnego obciążenia. Faktury muszą zawierać odpowiednią stawkę i kwotę VAT, zlikwidowana zostaje również deklaracja VAT-27.

Zmiany wprowadzone od 1 listopada 2019 roku nie dotyczą obrotu z zagranicą (import, eksport, WNT, WDT, WSU, import usług i „eksport usług” – faktury za usługi dla kontrahentów spoza UE).

Obowiązkowo należy dokonywać płatności w formie split payment, gdy faktury między przedsiębiorstwami będą dokumentować nabycie towarów lub usług wymienionych w nowym załączniku nr 15, oraz których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Wszystkie trzy warunki muszą by spełnione łącznie.


Więcej informacji na www.gesfk.pl – Biuro rachunkowe GroupEuroService FK

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751)